Privacyverklaring

Privacyverklaring

Assuron hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het vertrouwen dat wij zorgvuldig met gegevens, waaronder nadrukkelijk ook uw persoonsgegevens, omgaan. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring willen we u eenvoudig en duidelijk maken op welke wijze wij dat doen.

Wat onder deze verklaring valt

Wij verwerken (o.a. verzamelen, opslaan, raadplegen) diverse (persoons)gegevens die wij in kader van dienstverlening nodig hebben. Deze verklaring richt zich op de verwerkingen van (persoons)gegevens die via deze website plaatsvinden.

Welke gegevens wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn zoals uw naam en telefoonnummer. Door het gebruik van de website (bijv. het bezoeken ervan of invullen van het contactformulier) ontvangen wij van u (persoons)gegevens die wij opslaan. Hierin onderscheiden we de volgende soorten gegevens:

• Bezoekersgegevens: gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan de website zoals welke pagina’s bezocht worden, vanaf welke geolocatie de website benaderd wordt, datum en tijd en, indien van toepassing, het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website doorgeklikt hebt. Deze worden verzameld via cookies waarover u hier meer kunt lezen.
• Contactgegevens: gegevens die u bijv. achterlaat bij het invullen van het contactformulier zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
• Factuurgegevens: gegevens die nodig zijn voor de bestelling en betaling van uw online aankoop.

Voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden

Uw persoonsgegevens worden slechts voor de volgende doeleinden gebruikt:

• Uw vraag of verzoek af te handelen.
• Voor het versturen van onze nieuwsbrief.
• Marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten.
• Voor het verzorgen van een webinar waar u zich voor inschrijft. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast zullen we uw gegevens gebruiken als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een van de voormelde doeleinden waarvoor ze verkregen of verzameld zijn en/of zolang er een eventuele wettelijke verplichting geldt om gegevens te bewaren.

Het criterium dat wij daarbij hanteren is zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/af afhandeling van uw vraag, verzoek of klacht.

Met wie uw gegevens worden gedeeld

Uw verkregen persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden anders dan partijen die wij inschakelen voor de verwerking van onze persoonsgegevens voor eerder genoemde doeleinden. Deze partijen worden “Verwerkers” genoemd. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.

Hoe uw gegevens worden beheerd

Assuron verwerkt uw (persoons)(gegevens) met uiterste zorg en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Zo worden slechts de noodzakelijke (persoons)gegevens verzameld en is de opslag daarvan beperkt tot de periode dat deze nodig zijn voor één of meer van de genoemde doeleinden.

Gebruik maken van uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw (persoons)gegevens waaronder:

• recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
• recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens;
• recht op verzet indien u bezwaar maakt tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek aan ons schriftelijk in te dienen. Dit kunt u doen door dit te melden bij hieronder vermeld adres of via onze contactpagina. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst. Houd u er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek

Nadere vragen of een klacht melden

Hebt u nadere vragen omtrent deze verklaring of een klacht aangaande uw privacy? Neemt u dan direct contact met ons op via het contactformulier of het op de website vermelde telefoonnummer. U kunt ons uiteraard ook schrijven. Stuurt u deze brief dan naar navolgend adres.

Assuron bv
Meerval 7
4941 SK Raamsdonksveer